010-330 50 20

Vattenkvaliteten i kylsystem bör följa VDI 6044, vad innebär det?

Med en god vattenkvalitet sänker man kostnader för drift och underhåll i kylsystem. VDI 6044 anger gränsvärden för detta men det uppstår en hel del frågor kring detta och dessa försöker vi reda ut i denna artikel.

Vad är VDI 6044?

VDI 6044 kom 2022 och är en tysk industristandard som definierar den kvalitet som systemvatten i kylsystem bör hålla. Standarden omfattar bland annat rekommenderade nivåer för pH-värde och elledningsförmåga. En systemvätska som håller sig inom VDI.s parametrar minskar riskerna för rost, förkalkning och minskad verkningsgrad hos systemkomponenter.

För värmesystem så gäller standarden VDI 2035 som vi berättar om här. Som väntat ligger de olika standarderna i flera avseenden mycket nära varandra.

Vilka gränsvärden bör man hålla sig inom enligt VDI 6044?

Likt VDI 2035 finns tydliga gränsvärden man bör hålla sig inom för att nå en hög vattenkvalitet:

  • Ledningsförmåga, konduktivitet <250 µS / cm 
  • PH-värde 8,2-10

Att det finns gränsvärden innebär att det är definierat vad som är bra och vad som är dåligt. Det gör det enklare att ta beslut och det finns en solid grund att luta sig mot. 

Lägg märke till att VDI 6044 inte anger något gränsvärde för syre, det sägs i standarden: ”Ett referensvärde för syrehalten i det cirkulerande vattnet har medvetet utelämnats, eftersom en korrekt bestämning av syrehalten är en tekniskt mycket krävande process.”

Att det finns gränsvärden innebär att det är definierat vad som är bra och vad som är dåligt. Det gör det enklare att ta beslut och det finns en solid grund att luta sig mot.

VDI 6044’s riktlinjer bidrar till att förbättra prestanda, livslängd och energieffektivitet hos uppvärmningssystemet samt minska risken för problem relaterade till vattenkvalitet.

Vad är nytt i VDI 6044 jämfört med VDI 2035?

VDI 6044 täcker teknisk utrustning inom byggnader och industrianläggningar för kylkretsar med cirkulerande vattentemperaturer under 40 °C. VDI 2035 avser värmesystem.

I jämförelse med VDI 2035 ingår nya värden i VDI 6044 t.ex. för klorid, sulfat och nitrat samt organiskt material, järn, zink, koppar, aluminium och ammonium. Den generella totala hårdhetsspecifikationen på < 8,4 °dH är bredare än i VDI-riktlinjen 2035 på grund av den lägre driftstemperaturen.

Vilka är fördelarna med VDI 6044?

Med VDI 6044 får man en bättre vattenkvalitet vilket förhindrar korrosion, avlagringar och tillväxt av mikroorganismer, vilket kan skada systemet och minska dess effektivitet.

Förbättrad termisk effektivitet: Genom att bibehålla ren vattenkvalitet minskar risken för avlagringar och utfällningar på värmeytor och rör. Detta möjliggör bättre värmeöverföring och ökad termisk effektivitet i kylsystemet.

Förebyggande av korrosion: Korrosion är en allvarlig risk i kylsystem, särskilt om vattnet inte är ordentligt behandlat. Genom åtgärder och regelbunden övervakning av vattenkvaliteten kan man minimera korrosionsskador och förlänga livslängden på systemets komponenter.

Minskad energiförbrukning: Ett effektivt kylsystem kräver mindre energi för att upprätthålla önskad temperatur. Genom att säkra vattenkvaliteten minskar risken för avlagringar och korrosion, vilket i sin tur minskar motståndet i systemet och därmed energiförbrukningen.

Minskade underhållskostnader: Genom att förebygga korrosion, avlagringar och biologisk tillväxt minskar behovet av dyra reparationer och underhållsåtgärder. Ett välskött kylsystem kräver mindre frekvent underhåll och har längre livslängd.

Förbättrad driftsäkerhet: Ett kylsystem med hög vattenkvalitet har ökad driftsäkerhet eftersom risken för oväntade driftstopp på grund av korrosion eller igensättning minskar. Detta är särskilt viktigt i kritiska applikationer där konsekvenserna av avbrott kan vara allvarliga.

Förbättrad komfort och prestanda: Ett välunderhållet kylsystem ger jämnare temperaturkontroll och bättre prestanda, vilket kan vara särskilt viktigt i kommersiella eller industriella byggnader där behovet av konsekvent klimatkontroll är högt.

Sammanfattningsvis kan aktivt arbete med vattenkvaliteten i kylsystem ge långsiktiga ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att förbättra systemets effektivitet, förlänga dess livslängd och minimera negativa påverkan på miljön.

För oss på Svensk Vattenbehandling innebär det i praktiken att VDI 6044 är en standard vi jobbar mot samtidigt som vi gör en analys på varje enskilt system för att hitta den optimala lösningen för dig!

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?