Vår metod är dokumenterad av RISE

Sveriges forskningsinstitut RISE har dokumenterat och gjort en teoretisk funktionsbeskrivning av de tekniska metoder vi använder.

Teoretisk funktionsbeskrivning av RISE

Som en kvalitetssäkring har vi gett RISE i uppdrag att ta fram en oberoende teoretisk funktionsbeskrivning för att visa att den tekniska funktionen är den vi utlovar. Här nedan några utdrag ur rapporten.

Rapporten: Att undvika korrosionsskador i slutna kyl- och värmesystem
Publicerad: 2020-02-11
På uppdrag av: Svensk Vattenbehandling AB samt Elector GmbH
Upphovsrätt: © RISE KIMAB AB

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Besök www.ri.se 

Sammanfattning

Riktlinjer för syre, pH och utseende på systemvattnet samt maxgräns för syreinnehållet i kombination med låg respektive hög konduktivitet på systemvatten i värmesystem finns föreskrivna i VDI 2035 del 2 – ”Prevention of damage in water heating installations”.

Syre:

Materialval i slutna kyl- och värmesystem är gjorda under förutsättningen att systemet är syrefritt, vilket innebär att korrosion kan ske om syre förekommer i systemet. Syre kan bland annat komma in i systemet genom påfyllnadsvatten, diffusion genom plastslangar eller inläckage vid undertryck. Det är därmed viktigt att hålla syrenivån i systemet på en låg nivå för att undvika omfattande korrosionsskador.

pH:

Angivet riktvärde på pH är 8,2 – 10 och bör uppfyllas för att undvika andra katodreaktioner än syrgasreduktion. Vid dessa pH värden bildas även skyddande oxider på stål- och kopparytor.

Konduktivitet:

En låg konduktivitet är önskvärd för att undvika korrosion då detta innebär en hämmad reaktionshastigheten samt lägre andel salter som skulle kunna bidra till korrosion.

Reaktionstank – Elector:

Behandling av systemvatten där löst syre förbrukas genom syrgasreduktion och en höjning av pH sker genom bildandet av hydroxidjoner. Vid förekomst av smuts och partiklar kan dessa avskiljas från systemvattnet.

Jonbytare – Purofill:

Minskar konduktiviteten (elektriska ledningsförmågan) i systemvattnet.

Uppföljning:

För att bedöma statusen på ett värmesystem, ur ett korrosionsperspektiv, så undersöks kvalitén på systemvattnet mot de värden som finns angivna i VDI 2035 del 2. Det är viktigt att följa upp systemet efter en ny- eller ominstallation för att förhindra eventuella korrosionsskador i ett tidigt skede.

Principskiss från rapporten

Figur 3. Schematisk skiss över elektrokemiska principen för vattenbehandling.
Det primära syftet är att reducera (förbruka) syret i systemet samt höja pH-värdet till gynnsamma nivåer för skyddande oxid-skikt. Hur detta elektrokemiskt fungerar beskrivs i detalj i bilden. © RISE KIMAB AB

Har du frågor eller vill ha ytterligare teoretisk bakgrund?

Uppdragsrapporten ”Att undvika korrosionsskador i slutna kyl- och värmesystem” är på 12 sidor och utgör en kvalitetssäkring för samtliga våra metoder och lösningar för rent vatten i kyl- och värmesystem. Vi erbjuder tekniska lösningar som är väl dokumenterade och som är enkla att beskriva fysiskt och kemiskt.

Fyll i formuläret så tar vi en kontakt och berättar mer!

Kan vi hjälpa dig?

Denna webbplats använder Cookies för en bättre upplevelse, genom att använda den accepterar du det.  Vår integritetspolicy