010-330 50 20

Referens Region Halland

Ombyggt kylsystem för drift av flera magnetröntgenkameror med korrosionsproblem pga glykolförekomster.

Man gick från ett äldre kylsystem med glykol som köldbärare som ersattes med fjärrkyla med vatten som köldbärare. Problematiken var att man inte riktigt lyckats få ut all glykol ur systemet vilket skapade kraftig korrosion.

 

Eftersom Teknik och fastighet på Region Halland har ett proaktivt arbete för att minimera korrosionskader i kyl och värmesystem upptäcktes detta snabbt. Tillsammans med Svensk Vattenbehandling gjordes en projektplan för att lösa situationen.

Lösning/åtgärder

1. Vattenanalys görs för kontroll om det befintliga systemvattnet får släppas ut i det kommunala avloppsnätet.
2. Stena Recycling anlitas för att ta hand om befintligt systemvatten som hade för höga värden av nickel för att få släppas ut.
3. Systemet spolades vilket utfördes av Region Hallands tekniska serviceavdelning.
4. Installation av Elector med partikelfilter samt en demineralisering av det nya systemvattnet gjordes av Svensk Vattenbehandling.

Storstädaren med Purofill behandling användes för att rengöra och spola systemet.

Storstädaren med Purofill behandling

Elector vattenbehandling installerades för att med elektrokemisk teknik minimera syret samt för att höja och stabilisera pH-värdet.

Elector - Vattenbehandling

Glykolrester tas om hand
Efter spolning av systemet fanns rester av glykol kvar som utfälls på anoderna genom den elektrokemiska reaktionen och till slut är systemet rent från glykol.

Anoder m Glykol från smutsat system

Rapporter från utförda mätningar i projektet

Att mäta är att veta! Vi inleder och analyserar löpande vattenkvaliteten som kvalitetssäkring och för att få fram beslutsunderlag för de åtgärder vi rekommenderar.

Klicka och förstora bilden för att se hur mätvärdena förbättrades med de åtgärder vi genomfört.

Rapport Vattenkvalitet - Region Halland - Case studie

Kommentar / resultat

Medicinsk utrustning med magnetröntgenkameror är mycket känslig och dyr utrustning.

Resultat: helt perfekta värden av vattenkvaliteten – ingen korrosion i systemet!

”Det är mycket viktigt att ha ett förebyggande arbete gällande att minimera skador på våra kyl & värmesystem. I detta fallet fanns det mycket dyr utrustning som var kopplad till kylsystemet.

 

Vi fortsätter med vårt arbete att ha en proaktivt syn på våra kyl & värmesystem och förebygger mer omfattande skador över tid.”

 

Andreas Elmgren – Teknik och fastighet, Region Halland

Kan vi hjälpa dig?