010-330 50 20

SBUF - Projekt för hållbara värme- och kylsystem

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF har finansierat ett intressant projekt med Rafael Ospino som projektledare.

Orsaker till förtida korrosion och möjligheter att eliminera dessa

Som syfte med projektet anges att ”kartlägga hur driftsättning och underhåll av vätskeburna system (värme/kyla) utförs idag samt identifiera de felkällor som kan leda fram till förtida korrosion med tillhörande negativa effekter på energianvändning, inomhusmiljö samt underhållskostnader samt att undersöka de möjligheter som finns för att eliminera dessa.”

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

Besök www.sbuf.se
Läs om projektet som pågick 2021 – 2022 här.

Några observationer vi gör från detta projekt

Inledningsvis kan man konstatera att denna sorts rapporter är mycket värdefulla för alla som jobbar seriöst och erbjuder lösningar för en bättre vattenkvalitet i värme och kylsystem. I detta projekt har man granskat totalt 28 anläggningar i 18 objekt under svenska förhållanden vilket ger tyngd i slutsatserna.

Förbättringsområden som tydligt identifieras är

1. Att lyfta nivån redan i projekteringsfasen vad som krävs för att anläggningen ska fungera hela den förväntade livslängden.
2. Identifiera felkällor redan vid installation som kan leda till förtida korrosion
3. Att dessa direkt åtgärdas och att man därefter injusterar anläggningen.
4. Slutligen behöver man säkerställa att vätskesystemen under drift/förvaltningsfasen undersöks och åtgärdas om värdena avviker.

Mätbara värden som utgör risk

Här har man i projektet tolkat analysresultat i kombination med projektgruppens samlade erfarenheter identifierat ett antal faktorer som de största riskerna för förtida korrosion och bristande funktion i vätskeburna system.

  • Hög syrehalt – förorsakas av bristande tryckhållning och öppna expansionskärl
  • Låga pH-värden (surt vatten)
  • Stor förekomst av föroreningar från produktionen, såsom metall- och plastspånor
  • Höga halter näringsämnen – ifrån påfyllningsvatten, rester av glykol, insekter eller smådjur
  • Låga framledningstemperaturer

Rapporten stöder också det vi själva ser från många mätningar ute i fält. För att lösa problem med korrosion räcker det inte enbart med avluftning för att sänka syrehalten. Den lösning man väljer måste också hantera PH-värden och halterna av metaller och andra föroreningar.

Driftsättning och vaksamhet i samband med att man fyller på vatten

Här är två saker viktiga, (1) att man vid driftsättning säkerställer att rätt vattenkvalitet nås och (2) att man ställer frågan varför man behöver fylla på vatten.

I rapporten sägs: ”Driftsättning, i synnerhet renspolning av system, måste specificeras mer utförligt. Det kunde vara till god nytta med en checklista som beskriver varje moment i detalj.” Vattenanalys bör var en del av besiktningen vid nyinstallation.

I VVS Forum 2/24 dras slutsatsen: ”Av de 28 [analyserade fastigheterna] visade nio utsatta för risk och fem för stor risk. Den främsta anledningen var stora påfyllningar.” Stora påfyllningar kan indikera läckor som ju i så fall också innebär förhöjda nivåer av luft i systemet och med påfyllnadsvattnet börjar man ju om i behovet att säkerställa vattenkvaliteten.

Frågan om energibesparing

Här märks några intressanta fakta: ”Det visade sig att de hus där det gått mer än nio år sedan senaste injustering hade cirka 20 % högre energianvändning än de hus där injustering utförts under senaste året.” s5.

För VVS-Forum berättar Rafael Ospino att det går att göra mycket med små medel. En bostadsrättsförening lyckades minska sin energiförbrukning 30% genom att spola systemet och rengöra värmeväxlarna.

Vår egen slutsats

Vi är mycket glada över denna sorts rapporter som stöder det arbete och de lösningar vi jobbat med i många år.

Rapporten stöder också det vi själva ser från många mätningar ute i fält. För att lösa problem med korrosion räcker det inte enbart med avluftning för att sänka syrehalten. Den lösning man väljer måste också hantera PH-värden och halterna av metaller och andra föroreningar.

Kan vi hjälpa dig?