010-330 50 20

Bra och fungerande expansionskärl betyder mycket för vattenkvaliteten

Bra och fungerande expansionskärl är viktiga för en god vattenkvalitet och därmed bidrar de till minskat underhållsbehov, ökad hållbarhet och lägre energikostnad.

Värmesystem är generellt sett fyllda med vatten som expanderar eller krymper vid temperaturförändringar. För att systemet inte ska sprängas vid övertryck så installerar man säkerhetsventiler som släpper ut vatten. Men för att man då inte ska behöva fylla på systemet på nytt så fort det svalnar så installerar man expansionskärl på alla värmesystem så man kan behålla vätskevolymen.

De finns olika typer av expansionskärl

Lite förenklat kan man säga att ett värmesystem kan delas in i två typer, slutna och öppna system.

Ett öppet system har ett expansionskärl som är mer eller mindre öppet mot kringliggande luft. Det kan vara en lösning på vinden med en ledning upp ut genom taket där luft kan tryckas ut respektive sugas in i takt med att vattennivån i kärlet ändras med temperaturen. Det kan också röra sig om en lösning i pannrum med pump som reglerar trycket.

Ett slutet system har ett expansionskärl som är helt slutet och är satt under tryck i pannrummet, detta kärl har en gummiblåsa inuti som kan komprimeras respektive expandera när vattnet i värmekretsen expanderar eller minskar beroende på temperaturen.

I mindre fastigheter används idag främst slutna expansionskärl som har ett lufttryck i sig, så kallat förtryck, och ett membran eller en bälg av gummi som håller lufttrycket och systemvätskan åtskilda. De slutna systemen kan kosta lite mer, men å andra sidan gör de öppna systemen att syre har en högre möjlighet att tränga in i systemvattnet med ökad risk för korrosion som följd.

För större fastigheter finns öppna system med bälg som gör att luften från atmosfären har svårt att leta sig in. En fördel med denna lösning jämfört trycksatta slutna system är att denna lösning inte kräver besiktning enligt AFS 2017:3.

Vi rekommenderar slutna expansionskärl eller öppna system med bälg som minskar risken att luft tränger in i systemvattnet.

Expansionskärl behöver kontroll och underhåll

Som all teknisk utrustning behöver också expansionskärl tillsyn, funktionskontroll och service.

En vanlig situation är att expansionskärl tappar tryck med påföljd att det är svårt att få upp värmen högre upp i byggnaden. Istället för att söka felkällan kan en vanlig åtgärd bli att man bara fyller på vatten i systemet och så är man inne i en negativ spiral med försämrad verkningsgrad och ökad korrosionsrisk.

Med tiden så kan expansionskärlet i de slutna systemen eller öppna system med bälg förlora sin förmåga att kompensera för tryckskillnaderna i systemet. Detta beror oftast på att expansionskärlets gummimembran behöver fyllas på med ny luft eller att de blir slitna och spricker sönder.

Säg till så ger vi vägledning på frågor som rör expansionskärl och hur de kan underhållas på bästa sätt.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?