010-330 50 20

Hur inverkar syrenivån i systemvattnet?

Syrehalten i systemvatten för värme- och kylsystem kan påverka systemets prestanda och livslängd. Syre löst i vatten är en av de största orsakerna till korrosionsuppkomst.

Syre är en av de saker som krävs för att korrosion ska kunna uppstå, i en syrefri miljö förkommer i princip ingen korrosion. Eftersom syre är en del i den elektrokemiska reaktionen för metall finns en koppling mellan korrosionshastigheten och syreinnehållet i vattnet.

Vad händer med syre i värme- och kylsystem?

I sammanhanget är en viktig faktor att påfyllt vatten med högre syrenivå automatiskt förbrukas så syrenivån sjunker. Denna process går förhållandevis snabbt och på mindre än ett dygn så har det mesta av de fria syremolekylerna oxiderat. I rapporten från RISE formuleras det som att: ”Syret förbrukas genom att bilda järnoxid, en korrosionsprodukt som skyddar stålytan mot vidare korrosion.” Denna process hanterar också mindre diffusion in i systemet tex via plaströr och slangar, inläckage vid undertryck eller från luftfickor.

Om löst syre i större mängd kontinuerligt kan komma in i systemet är det viktigt att systemvattnet har en sammansättning som är ogynnsam för korrosion, här fungerar våra lösningar som en försäkring och extra trygghet. Dels genom att förbruka syret genom den elektrokemiska reaktionen och dels genom att PH-värdet hålls högt och på det viset ger en ogynnsam miljö för korrosion.

Syre är en av de saker som krävs för att korrosion ska kunna uppstå, i en syrefri miljö förkommer i princip ingen korrosion.

Vilka gränsvärden för syre bör man ha koll på?

VDI 2035 är en tysk industristandard som definierar den kvalitet som systemvatten i värme- och kylsystem bör hålla. Standarden omfattar bland annat rekommenderade nivåer för pH-värde, syre och elledningsförmåga. 

VDI 2035 anger tydliga gränsvärden man bör hålla sig inom för att nå en hög vattenkvalitet, för syre anges:

Upplöst syre <0,1 mg / l (0,1 ppm)

Läs mer i dessa studier hur det funkar i praktiken:
RISE – rapport med fallstudie rörande syrenivåer *
SBUF – Problemet med höga syrehalter

* Denna rapport lyfter också problematiken med mätning av syrenivå. Det är en förhållandevis kvalificerad uppgift där det p.g.a flera potentiella felkällor inte är så enkelt att veta om det uppmätta värdet är korrekt.

Slutsats – Håll syrenivån låg för kyl- och värmesystem

Gashaltig systemvätska är både en energitjuv och miljöbov. Vi avgasar och renar systemvatten så att det blir en energieffektiv och korrosionsfri miljö. Återkommande har erfarenheten från genomförda mätningar visat att energibesparingen med dessa åtgärder blir upp till 7 %.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?