010-330 50 20

Skydda ditt värmesystem från magnetit – Varför och hur?

Om järn tillåts reagera med syre i värmesystem bildas magnetit, en korrosionsprocess som måste stoppas. Lös magnetit i systemvattnet kan sätta igen värmeväxlare, erodera rörböjar, ventiler och pumpar, slita på packboxar och bidra till korrosion i ledningarna.

Vad är magnetit? Hur bildas magnetit?

Magnetit, är en gråsvart järnoxid med formeln Fe₃O₄ som bildas när järn reagerar med syre i systemvattnet. Som man kan utläsa av den kemiska formeln ingår syre i föreningen vilket innebär att magnetit är ett resultat av pågående korrosion. Detta innebär att alla värmeanläggningar som är kopplade till radiatorer är i riskzonen för det här problemet.

I värmesystem med mycket magnetit kan man se i form av svart slam av finkorniga partiklar, särskilt i de nedre delarna av värmesystem.

Några faktorer bidrar till att mängden magnetit ökar.
– En låg temperatur på systemvätskan innebär att mer syre kan bindas i vätskan.
– Diffusion i golvvärme och otätheter gör att luft sugs in i systemet.
– Man fyller felaktigt på vatten i systemet vilket tillför nytt syre.
– Systemet har en hög konduktivitet vilket är gynnsamt för korrosion
– pH värdet är felaktigt med en hög andel salter / joner.
– Vattnet kan innehålla för stora mängder salter eller organiska ämnen som också kan reagera med olika typer av material.

Vilken inverkan har magnetit i värmesystem?

Förekomsten av magnetit visar på en fortgående korrosionsprocess som bör stoppas. Lös magnetit i systemet kan sätta igen värmeväxlare, erodera rörböjar, ventiler och pumpar, slita på packboxar och bidra till korrosion i kopparledningar.

Problem med försämrad värmeöverföring i golvvärmeslingor, radiatorer och värmeväxlare kan ofta smyga sig på. För att kompensera för detta försämrade värmeutbyte ökas ofta flödet i pumpen. Detta leder inte bara till ökad energiförbrukning för pumpen, utan också till ökat slitage på systemets komponenter såsom ventiler och rör, eftersom hastigheten på systemvätskan och magnetiten ökar. Ett högre flöde medför dessutom en högre returtemperatur, vilket i många kommuner leder till straffavgifter.

Dessutom, förr kunde cirkulationspumparna hantera magnetit bättre, medan dagens pumpar som kräver högre precision och inte är lika grovt byggda stannar när det är för mycket smuts och magnetit.

Magnetit är resultatet av korrosion som måste stoppas. Magnetit medför att värmeöverföringen i systemet sjunker och att installationens livslängd förkortas.

Hur skydda och åtgärda magnetit i värmesystem?

Uppenbart är första steget att verifiera om där finns magnetit och i vilken utsträckning. På det behövs ett åtgärdsprogram, gärna ett som också verkar förebyggande när den akuta situationen är åtgärdad.

Några vanliga åtgärder och insatser vi rekommenderar i linje med kvalitetskraven i VDI 2035 är:
– Rengör systemet med storstädaren som fånga upp partiklar ner till 1my (1/100 dels hårstrå). Läs mer här.
– Montera partikelfilter och magnetitfilter för att hindra att magnetiten cirkulerar i systemet.
– Installera en Elector som drastiskt minskar förutsättningen för korrosion som ju är grundproblemet.

Electorn minskar syrenivån, höjer PH-värdet, avgasar osv. Läs mer här.

Dessa installationer verkar proaktivt och ihop med regelbundna vattenanalyser och uppföljningar så kommer driftsstörningar och problem med magnetit att försvinna. Ta en kontakt så berättar vi mer.

Kan vi hjälpa dig?

Kunskapsbank

Kan vi hjälpa dig?