010-330 50 20

AMA VVS & Kyla 22 ställer krav på vattenkvaliteten i värmesystem!

jan 11, 2023

AMA VVS & Kyla 22 är för dig som ska upprätta eller läsa tekniska beskrivningar för VVS- och kyltekniska arbeten. Version ”22” är den nu gällande versionen.

I utgåvan AMA VVS & Kyla 22 finns uppdateringar och förändringar på områden som användare upplevt oklara, där det finns ny branschpraxis och där teknikutvecklingen tagit större språng. Mer om AMA *.

Problem med korrosion och vätskekvalitet i slutna vätskesystem

Ett område som nu tydligare behandlas i AMA och som vi särskilt lägger märke till är ”problem med korrosion och vätskekvalitet i slutna vätskesystem”.

I AMA-nytt 1/22 sägs om detta: ”I AMA VVS & Kyla 22 införs nu krav på att tappvatten utan tillsatser ska användas och att cirkulerande värmebärare ska vara fri från sedimenterande substanser.”

I Artikeln nämns flera av de parametrar som ingår som standard vid mätprover vi gör på vattenkvaliteten.
– Syrehalten, mängden gas är inte avgörande men en viktig faktor för korrosion.
– Elektrisk konduktivitet (mS/m) ger en indikation på vattnets totala salthalt.
– Kloridhalt (mg/l) i form av natriumklorid bör hållas på en låg nivå för att minska risken för mikrobiell korrosion.
– Total hårdhet (°dH) svarar mot vattnets innehåll av kalcium och magnesiumjoner.
– pH är mått på vattnets innehåll av vätejoner vilket påverkar risken för korrosion.

Slutsatser och skrivningar förankrade i utredning av RISE

För att förankra sina slutsatser och de kravtexter man tagit med har Svensk Byggtjänst anlitat RISE för en utredningsrapport om riskerna för korrosion i slutna rörsystem.

Utöver att diskutera vattenkvaliteten i sig så identifierar man och några moment som hittills inte blivit uppmärksammade tillräckligt
– Driftsättning, har man kanske haft något frostskydd i före driftsättning och hur säkrar man vattenkvaliteten vid driftssättning?
– Underhåll / Påfyllnadsvatten, vilket vatten fyller man på med?
– Rörsystem i ”diffusionstäta” plaströr, som ju inte fullt ut är diffusionstäta.
– Lägre temperaturnivåer, inverkan av att man numer ofta håller lägre temperaturnivåer i värmesystemen som ökar korrosionsriskerna.

Det finns en koppling till energikostnader

Artikeln talar också om ”försämrad energiöverföring” och ”försämrad energieffektivitet” vilket ju indikerar att här också finns ett rent ekonomiskt perspektiv med en potential till en direkt kostnadsbesparing på uppvärmningskostnaderna.

På Svensk Vattenbehandling AB gläds vi åt dessa förbättringar i AMA

Det vi jobbat aktivt med och förespråkat under många år får nu ytterligare ett stöd i av branschen etablerad och erkänd auktoritet, gott!

 

* AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är avsedd att tjäna som grund för framtagandet av tekniska beskrivningar och att förenklar processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk. Ofta hänvisar man till AMA i i upphandlingar och i föreskrivningar för byggentreprenader som en kvalitetssäkring.

Här har texter ändrats i AMA VVS & Kyla 22:
• PXC.1 Värmebärare (AMA, RA)
• YLC.56 Skötsel, underhåll av värmeinstallationer (RA)
• PN Rörledningar mm (Expansionsledning) (AMA)
• PPD.25 Rengöring av ledningar för värme- och kylinstallationer (RA)

Nyhetsarkiv

Kan vi hjälpa dig?